IWI Launch (2013)

Organization: IWI Launch (2013)
Canoe Prefix: Legacy
Launch Date: 2013-05-20
Canoes Launched: 28